Menu

Členové

Zakládajících členové jsou advokáti a advokátní koncipienti z celé České republiky, kteří se zaměřují na agendu nemovitostí.

Mgr. Martin Kašpar

Mgr. Martin Kašpar

Předseda Unie realitních právníků

Martin Kašpar získal zkušenosti s agendou nemovitostí nejprve v oblasti ekonomicko-organizační před působením v advokacii, ve které je činný přes 10 let. Spolu s korporátní agendou a IT/IP agendou se postupně vyprofilovalo jeho zaměření na problematiku činnosti zprostředkovatelů, převody nemovitostí a komerční nemovitosti.

Od roku 2010 působí jako samostatný advokát a ve své advokátní praxi získal řadu zkušeností v oblasti občanského a obchodního práva. Pronájmy komerčních nemovitostní, developerská výstavba, převody obvyklých bytových jednotek, rodinných domů a pozemků, ale i luxusní byty a investiční celky a továrny. Samozřejmě i související právní služby pro realitní zprostředkovatele při zastoupení ve sporové civilní agendě, a to nejen při vymáhání, ale i určovací žaloby a předběžná opatření.

Nezanedbatelné zkušenosti získal v oblasti družstevního práva a právních vztahů spojených se založením a výkonem činností společenství vlastníků jednotek. Zejména právní podpora výboru, přezkum odpovědnosti členů výboru, vymáhání pohledávek společenství za vlastníky a související agenda např. s dodavateli médií, správci a stavebními podnikateli (smlouvy o dílo a odpovědnost z nich).

V poslední době se věnuje především nalézáním strategie a koncepce nemovitostních projektů mj. díky dobré schopnosti porozumět obchodní stránce věci a praxi v oblasti investiční výstavby. Jednat je schopen v německém a anglickém jazyce.

Mgr. Šárka Harantová

Mgr. Šárka Harantová

Místopředsedkyně Unie realitních právníků

Mgr. Šárka Harantová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2007 úspěšně ukončila studium.  Během studia na univerzitě absolvovala právní praxi v advokátní kanceláři i na soudě. 

Jako samostatná advokátka působí od roku 2010 a zabývá se především občanským a trestním právem. Specializaci lze rozlišit na problematiku rodinného práva, manželského majetkového práva, problematiku agendy nemovitostí a v neposlední řadě problematiku energetického zákona ve vztahu k nemovitostem.

Bližší specializaci konkrétně na agendu práva nemovitostí lze datovat od roku 2009, kdy se detailně věnuje problematice bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek a veškeré související problematice včetně vymáhání pohledávek pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek nebo například tvorby stanov po účinnosti nového občanského zákoníku. 

Zkušenosti má však i v dalších oblastech práva nemovitostí, jako například poskytování komplexních právních služeb při převodech nemovitostí, zřizování nebo rušení zástavních práv nebo věcných břemen, poskytování právních služeb ve věcech nájmu bytových i nebytových prostor nebo například zastupování ve správních řízení o vyvlastnění věcného břemene.

V rámci poskytování právních služeb je kladen důraz na profesionalitu, individuální přístup ke klientovi a časovou flexibilitu. Mgr. Harantová hovoří česky a anglicky.

Mgr. Pavel Poupě

Mgr. Pavel Poupě

Člen předsednictva Unie realitních právníků

Pavel Poupě se věnuje v praxi právu nemovitostí již 7 let, kdy od roku 2009 byl zaměstnán v Advokátní kanceláři Poupětová/Poupě s.r.o., kde získal praktické zkušenosti zejména v právu obchodních společností, průmyslového vlastnictví a v problematice převodů nemovitostí.

Od roku 2014 pak působí Pavel Poupě jako právní specialista na agendu nemovitých věcí v advokátní kanceláři Mgr. Martina Kašpara, kde se zabývá především převody nemovitostí a družstevních podílů včetně souvisejících oblastí občanského práva (bytové spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní práva), procesních aspektů (řízení před katastrálním úřadem) a exekučního práva (vypořádání exekucí v souvislosti s prodejem nemovitostí). V posledních třech letech zajistil kompletní právní servis ve více než 200 úspěšných převodů nemovitostí a družstevních podílů.

Pavel Poupě má bohaté zkušenosti s developerskými projekty a jejich komplexním právním zajištěním od fáze přípravy projektu až po fázi prodeje jednotlivých nemovitostí, včetně vyhotovení prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě a s tím související problematiky společenství vlastníků jednotek. V rámci již realizovaných projektů má Pavel Poupě detailní znalosti praxe a přístupu katastrálního úřadu i v oblastech, které jsou po účinnosti nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů právní teorií posuzovány nejednoznačně.

Pavel Poupě vystudoval obor Právo a právní věda na Univerzitě Karlově v Praze, kde v roce 2015 získal titul Mgr. a v současnosti je zapsán v České advokátní komoře jako koncipient pod ev. č. 40645. Profesně je schopen poskytovat právní služby i v anglickém jazyce.

Mgr. Lucie Novotná, advokátka

Mgr. Lucie Novotná, advokátka

Mgr. Lucie Novotná absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2008 úspěšně ukončila studium. Jako samostatná advokátka působí od roku 2011. Dlouhodobě se zaměřuje především na oblast právních vztahů k nemovitostem a na osobní přístup ke klientům, nicméně s vysokou úrovní kvality poskytovaných právních služeb.

Mgr. Lucie Novotná má bohaté zkušenosti s kompletním právním servisem při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu a jiných operací týkajících se nemovitostí, především týkajících se převodů bytových jednotek, rodinných domů, pozemků i členských práv v bytových družstvech, výplat daní z nabytí nemovitostí či zastupování při jednáních a v řízeních před katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy.

Dále se zaměřuje na odstranění zatížení nemovitostí od věcných břemen, exekučních příkazů k prodeji nemovitostí, nevýhodných nájemních smluv, sídel cizích společností, předkupních práv státu, výmazů či změn zástavních práv, darovacích smluv, zřízení věcných břemen doživotního užívání ve prospěch dárce, pronájmů nemovitostí, kaucí, předplacených nájemných, vyklízení nemovitostí a uplatnění zadržovacího práva za dlužné nájemné i vymáhání dlužného nájemného, kupní smlouvy, jejich vypracování a připomínkování, advokátní úschovy a další specifické služby.

Cílem Mgr. Lucie Novotné je poskytovat právní služby klientům profesionálně, kvalitně se záměrem vybudování dlouhodobého diskrétního vztahu s klientem. Hovoří anglicky a rusky.